[PDF] Uppvärmning med skadeförebyggande syfte : Minskar

5514

Källanvändning och metod - Skolverket

Metoden för detta arbete har varit systematisk litteraturstudie, vilket innebär som jag har använt, nämligen systematisk litteraturstudie. Introduktion till systematisk litteraturstudie. Syftet med litteraturstudien är att studenten når en fördjupning inom såväl huvudområde som vetenskapliga metoder  Uppsatser om METODDISKUSSION LITTERATURSTUDIE. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida  av ENL OM · 35 sidor · 237 kB — I denna del av litteraturstudien diskuteras den metod som användes och det resultat som framkom under arbetets gång. Metoddiskussion.

  1. Matteboken 5b
  2. Anita rani janette manrara
  3. Fredmans musik göteborg
  4. Gravid v 37 samlag
  5. Rekommenderad ingångslön brandingenjör
  6. Sida stipendium

Metoden för detta arbete har varit systematisk litteraturstudie, vilket innebär som jag har använt, nämligen systematisk litteraturstudie. Introduktion till systematisk litteraturstudie. Syftet med litteraturstudien är att studenten når en fördjupning inom såväl huvudområde som vetenskapliga metoder  Uppsatser om METODDISKUSSION LITTERATURSTUDIE. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida  av ENL OM · 35 sidor · 237 kB — I denna del av litteraturstudien diskuteras den metod som användes och det resultat som framkom under arbetets gång. Metoddiskussion. Till denna litteraturstudie  Litteraturstudie som metod (fördjupning) med tillhörande seminarium, i kursen.

Sökvägar och Urval Sökningarna genomfördes i databaserna Cinahl … Arbetet är en litteraturstudie, vilket innebär att forskning inom området har sammanställts till ett sammanhängande dokument. Litteraturen samlades in via referensdatabaserna Web of Science och PubMed, som innehåller tidskrifter inom både veterinärmedicin, humanmedicin och omvårdnad.

DETTA ÄR ETT EXEMPEL - MUEP

Denna guide riktar sig till studenter som gör litteraturöversikter som examensarbete, och handlar framförallt om litteraturöversikter med systematisk ansats. Metoddiskussion I en metoddiskussion diskuteras styrkor och svagheter i metoden med ett reflekterande och kritiskt förhållningssätt. Ett bra sätt kan vara att strukturera sin metoddiskussion utefter delarna i metoden – underrubriker behövs emellertid inte. - En litteraturstudie Community health nurse´s experiences of nursing work of the 7.1 Metoddiskussion 17 7.2 Resultatdiskussion 18 8.

Litteraturstudie metoddiskussion

En litteraturstudie - GUPEA

av T Fransson · 2006 — faktorer som framkom under litteraturstudien är betydelsefulla för även en metoddiskussion, där både litteraturstudie och intervjuer diskuteras  8 DISKUSSION 8.1 Metoddiskussion Detta är en allmän litteraturstudie som avser välja ut relevant material för att undersöka.

Litteraturstudie metoddiskussion

frågor man ställt. En litteraturstudie består till stor del av att man med egna ord, utan att tolka, refererar litteratur så rättvist som möjligt. I en litteraturstudie är det viktigt att man gör ett representativt urval för det valda området. Det är på ett sätt en empirisk studie där den utvalda Den vetenskapliga litteraturstudiens beståndsdelar Introduktion och/eller Bakgrund 1.
Registreringsskyltar mc

Litteraturstudie metoddiskussion

I en litteraturstudie av McFadden et al. (2010) granskades utgivet material kring arbetsförmågebedömningar. I studien tar man upp att arbetsterapeuter från olika delar av världen, till skillnad från de svenska arbetsterapeuterna i studien av Sturesson et al.(2013), – en litteraturstudie om faktorer som påverkar barns ordförråd Children´s vocabulary development – a literature study about factors that influence children´s vocabulary Carina Blom Susanne Gårdman Handledare: Magnus Jansson Examinator: Leif Mideklint Linköpings universitet SE-581 83 Linköping, Sweden 013-28 10 00, www.liu.se - en litteraturstudie om det eventuella sambandet Av Agnes Adolfsson Maelona Williams Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi Högskolan i Gävle 801 76 Gävle hhp05aao@student.hig.se hhp05mws@student.hig.se . ABSTRAKT Om fysisk aktivitet påverkar lärandet och … litteraturstudie med kvalitativ metod för att identifiera vilka faktorer som är viktiga för att få fler kvinnor att amma.

– en litteraturstudie om faktorer som påverkar barns ordförråd Children´s vocabulary development – a literature study about factors that influence children´s vocabulary Carina Blom Susanne Gårdman Handledare: Magnus Jansson Examinator: Leif Mideklint Linköpings universitet SE-581 83 Linköping, Sweden 013-28 10 00, www.liu.se Vid litteraturstudie: I metoden anger ni vilka databaser och sökord som ni har använt och hur många artiklar ni har funnit. Ni kan beskriva det i text eller ange det i form av en tabell. I metoddiskussionen diskuteras inklusions- och exklusionskriterier av valda artiklar. är att man i metoddiskussionen och i sina slutsatser i arbetet visar att man är medveten om att resultaten inte kan generaliseras. 1 Med litteraturstudier avses här olika typer av textanalys, där man fördjupar någon aspekt av olika dokument. Källanvändning och metod Juni 2018 Metod: Allmän litteraturstudie baserad på tidigare kvalitativ- och kvantitativ forskning, där två studier var med kvalitativ ansats och åtta studier med kvantitativ ansats. Resultat: Vårdpersonalens kroppsutsmyckningar och arbetsklädsel upplevs olika från olika patientgrupper, d.v.s.
Unionen skellefteå niklas

Kvalitativ litteraturstudie s.20 3.1 Analys av texter s.21 3.2 Genomförande s.21 3.3 Analys av data s.22 3.4 Studiens trovärdighet s.23 3.5 Metoddiskussion s.23 Resultat 4. Barn, lek och lärande s.24 4.1 Lek som medel för barns lärande s.24 4.2 Leken som medel för barn att förstå omvärlden s.25 En litteraturstudie om risker och skydd för barn till föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning Emma Collin & Olivia Forsström Örebro universitet Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete Socionomprogrammet Socialt arbete, C C-uppsats, 15 högskolepoäng Ht 2017 Sammanfattning En litteraturstudie valdes för att besvara syftet med studien. Kristensson (2014) redogör för att en litteraturstudie bygger på vald undersökningsfråga, en strukturerad sökning av data, en kritisk värdering och sammanställning av litteraturen inom ämnet. Denna studie innefattar en Denna litteraturstudie beskriver andraspråksutveckling utifrån forskning. Vår upplevelse av verksamheten är att lärare inte har kunskaper hur elever med annat modersmål än svenska ska undervisas på Metod: Litteraturstudie med beskrivande syntes. Resultat: Litteraturstudien resulterade i två teman: det förändrade livet och att kämpa vidare. Dessa teman bestod av sju subteman: vikten av verbal kommunikation, meningsfulla relationer, arbetets betydelse, återhämtning och återerövra vardagen, positiv inställning till kapitel 8 värdering och syntes av studier utförda 69 med kvalitativ analysmetodik 8 Värdering och syntes av studier utförda med kvalitativ analysmetodik reviderad En litteraturstudie om hur kreativa aktiviteter som arbetsterapeutisk intervention kan inverka för personer med psykisk ohälsa Författare: Ida Eriksson Frida Hansson Handledare: Cecilia Pettersson November 2015 Kandidatuppsats Adress: Hälsa, vård och samhälle, Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap, Box 157, S-221 00 Lund.

Idag drivs ofta organisationer under ekonomisk press. Ledningen begär att de anställda ska få mer gjort med färre personal medan de anställda känner sig utbrända och undertaliga. En litteraturstudie om sjuksköterskans hälsofrämjande och förebyggande arbete med patienter inom slutenvården FÖRFATTARE Karin Andreasson Karina Riise Sørensen PROGRAM/KURS Sjuksköterskeprogrammet 180 högskolepoäng OM5250, Examensarbete i omvårdnad HT 2010 OMFATTNING 15 högskolepoäng HANDLEDARE Margareta Sköld Abstract Examensarbete inom lärarutbildningen 41-60 poäng Titel: Att individintegrera särskoleelever i grundskolan – en litteraturstudie Författare: Rebecca Lygnersjö och Anna Malmstedt Termin och år: Vårterminen 2007 Kursansvarig institution: Sociologiska institutionen Handledare: Marie Heimersson Examinator: Girma Berhanu Rapportnummer: VT07-2611-103 Arbetssätt och Metoddiskussion är en litteraturstudie, där jag undersökt vilka faktorer som påverkar en trygghetsupplevelse av en plats. Denna har sedan kompletteras med en fallstudie om Slottsskogen i Göteborg där jag intervjuat brukare angående deras upplevelser på plats ur ett trygghetsperspektiv. -Litteraturstudie-Författare: Lisa Nilsson och Kajsa Andersson Handledare: Jane Björkman Litteraturstudie Datum 090901 Sammanfattning Bakgrund: En god sömn är viktig för kroppens välbefinnande. Sömnlöshet (insomni) och sömnsvårigheter har en stor inverkan på livskvalitet och är ett allmänt bekymmer.
Feber under antibiotikabehandling


Sheet1 A B C D E F G H I 1 Kurser Typ Mål 1a: Bredd Mål 1a

Bilaga 1 29. Bilaga 2 31. arbetsuppgifter för drifttekniker i Jönköpings kommun samt litteraturstudie. METODDISKUSSION 6.3 Det teoretiska ramverket är en litteraturstudie. Rapporten är en litteraturstudie som undersöker hur de nya 5.2 Metoddiskussion . Rapporten presenterar en litteraturstudie av International Maritime  12 feb. 2018 — Yid en litteraturstudie beskrivs tillvagagangssattet for att finna lamplig litteratur utifran Diskussion innehaller en metoddiskussion kring metod,  Corpus ID: 81416459.


Grankotten lunch sundsvall

Download Vad är en litteraturstudie.pdf

Switch camera. Share. Include playlist. An error occurred while syftet bestäms om studien skall genomföras inom ramen för litteraturstudie eller en Diskussionen skall även innehålla en metoddiskussion som präglas av en. Det är den typ av studier som kallas litteraturstudie eller forskningsöversikt. Den typen av studier är svåra att genomföra på gymnasienivå, eftersom de ställer  av A Sefton · 2016 — Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att belysa sjuksköterskans kunskap om och Metod: Metoden var en litteraturstudie, enligt Polit och Becks (2012) 17 Metoddiskussion Litteraturstudien genomfördes strukturerat enligt Polit och  studie.

Internet of Things inom fastighetsförvaltning.pdf - Jönköpings

litteraturstudie baserad på elva artiklar med kvalitativ ansats. Huvudresultat: Resultatet visade att kvinnorna upplevde en kränkning av den kroppsliga integriteten och ångest över att konfronteras med en förändrad kropp. Att förlora brösten var för en del kvinnor förknippat med en sämre självbild och en förändrad identitet. Metod: Allmän litteraturstudie baserad på tidigare kvalitativ- och kvantitativ forskning, där två studier var med kvalitativ ansats och åtta studier med kvantitativ ansats. Resultat: Vårdpersonalens kroppsutsmyckningar och arbetsklädsel upplevs olika från olika patientgrupper, d.v.s. barn, vuxna och äldre, samt män och kvinnor.

Disposition av och riktlinjer för uppsats – litteraturstudie Försättsblad Titeln utgår från syftet och innehållet i arbetet. Sammanfattning Sammanfattningen skall vara en kort version av uppsatsen (max 200 ord).