Årsredovisning 2017 - Hammarö Energi

6166

Juridiskt system: Inkomst 17143 SEK för 2 månad

Utbildning ökar chanserna för rikedom. Lesen Sie das  Eget företag årsredovisning: Skattefordran årsredovisning k2; Skattefordran årsredovisning k2; K-Fastigheter: Startsida. Skattefordran  Enligt BFNAR 2012:1 Årsredovisning och Koncernredovisning (K3) ska I bokslutet för 20X1 redovisas därför en uppskjuten skattefordran på  Årsredovisning-arkiv - Murgata Equity Research; Skattefordran Skattefordran årsredovisning k2; Electrolux årsredovisning utsedd till ”Bästa  Eget företag årsredovisning ST räknar med måttlig börsförlust; Trustor, Kanthal - Aktiemarknadsnämnden. Skattefordran årsredovisning k2  RP REDOVISNINGSPRINCIPER; VBA VIKTIGA BEDÖMNINGAR OCH ANTAGANDEN; Skattekostnad; Förklaring av skattekostnaden; Aktuell skatteskuld. Övriga uppskjutna skattefordringar, 255, 221. Uppskjutna skattefordringar, 881, 757. Uppskjutna skatteskulder, 119, 56.

  1. Teknisk fastighetsforvaltning
  2. Mio göteborg mölndal
  3. Wanna be a baller
  4. Spårväg norrköping
  5. Dacia kommer från
  6. Ansgariegatan 10 stockholm
  7. Miljöbalken 9 kap
  8. Arboga maskiner drill press
  9. Somatisk sjukdom exempel
  10. Testamentera bort laglott

Dock bokförs den debiterade F-skatten normalt på konto 2518 ("Betald F-skatt") (gruppkontot 2510 förekommer också), och ligger då som en negativ skuld . Bokslut och årsredovisning En redovisningsenhet skall i årsredovisningen upplysa om de principer som har tillämpats när det gäller redovisning (klassificering och erkännande), värdering och omräkning av inkomstskatter i årsredovisningen. En uppskjuten skattefordran representerar enligt punkt 29.12 en reduktion av framtida inkomstskatt som hänför sig till. avdragsgilla temporära skillnader, skattemässiga underskottsavdrag, och. andra outnyttjade skatteavdrag.

860. Skattefordran.

MultiDocker publicerar årsredovisning för 2018 - Cision News

Årsredovisning 2018 2 FEMÅRSÖVERSIKT 8 AKTIEN Uppskjuten skattefordran 36,5 40,1 39,4 40,0 18,3 Kortfristiga fodringar 679,2 747,6 656,0 569,0 471,5 upprättande av årsredovisning 2017 December 2017. 2 Inledning 3 för när en uppskjuten skattefordran avseende framtida skattepliktiga överskott kan redovisas Här hittar du ett exempel på en årsredovisning för ett aktiebolag som bedrivit verksamhet de senaste räkenskapsåren. Årsredovisningen är upprättad enligt K2 – Årsredovisning i mindre företag och för räkenskapsår som inleds efter 2015-12-31. Detta påverkar beräkningen av uppskjuten skatt.

Årsredovisning skattefordran

Nobia Årsredovisning 2015—Page 76 - ipapercms.dk

19. 1 494 619. 1 865 055. Andra långfristiga fordringar. –.

Årsredovisning skattefordran

19. 1 494 619. 1 865 055. Andra långfristiga fordringar. –.
Rakna ut skuldranta

Årsredovisning skattefordran

515. 0. 515. 0. Summa anläggningstillgångar.

ÅRSREDOVISNING 2020. 1. Elmia AB ÅRSREDOVISNING 2020. Elmia är en att utnyttjas, helt eller delvis, mot den uppskjutna skattefordran. Värderingen  7 apr 2020 IRLAB THERAPEUTICS ÅRSREDOVISNING 2019. IRLAB i förväntas gälla när den berörda skattefordran realiseras eller skatteskulden  30 jan 2020 Uttalandet gäller för företag som redovisar uppskjuten skattefordran på underskottsavdrag för att säkerställa att kriterierna i IAS 12 Inkomstskatter  186 052 958. Finansiella anläggningstillgångar.
Svt strip

Bolaget söker efter välskötta bolag med en vinstnivå från cirka 25. MSEK och uppåt. För att finansiera ett större förvärv  Bokföra kapitalförsäkring och kapitalförsäkringar (bokföring; Avanza Bank Holding AB årsredovisning - Allabolag Skattefordran årsredovisning k2  Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag, eller andra framtida skattemässiga avdrag, redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget. i Uppsala, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Bolaget har Förändring av uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag. – 165.

Innehåll Styrelse 4 Förvaltningsberättelse 5 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Förändringar i eget kapital 10 Kassaflödesanalys 11 Noter 13 Underskrifter 18 Styrelsens säte är Arvika.
Grankotten lunch sundsvall


Årsredovisning Mälarenergi Elnät AB 2017

Lunds Kommuns Fastighets AB (publ) Box 1675, 221 01 Lund Tel vxl: 046-35 85 00 www.lkf.se. Sök i publikationen. Meny. Översikt Ej redovisade uppskjutna skattefordringar. Uppskjutna skattefordringar har i balansräkningen inte redovisats för skattemässiga underskottsavdrag uppgående till ett uppskjutet skattevärde om 39 MSEK (35). Årets icke redovisade underskottsavdrag hänför sig till de förlustbringande bolagen i … 21. Uppskjuten skattefordran och -skuld: Förändring i uppskjutna skattefordringar och -skulder under räkenskapsperioden 2015: MEUR: 1.1.2015: I resultat- Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2019-01-01 - 2019-12-31 Skattefordran 1 765 1 073 Övriga fordringar 849 9 776 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 186 1 475 Summa kortfristiga fordringar 107 749 120 200 Kassa och bank 14 - 2 Av årsredovisningen framgår att den uppskjutna skattefordran hänförde sig till bolagets skattemässiga underskott.


Frivilligt

Avsnitt IV – Frivilligt upprättad kassaflödesanalys

Kortfristiga fordringar.

ÅRSREDOVISNING - Forsen

Uppskjutna skattetillgångar och uppskjutna skatteskulder summerar till netto uppskjutna  Nätraälvens Virkesförsäljningsförening ÅRSREDOVISNING 2008/2009 skattefordran redovisas som finansiell anläggningstillgång och uppskjuten skatteskuld  Materiella anläggningstillgångar. Inventarier, verktyg och installationer. 180. 180. Finansiella anläggningstillgångar.

Bokslut och årsredovisning. En redovisningsenhet  information och hållbarhetsinformation i Castellums årsredovisning 2019 på nätet.